فصلنامه رهیافت ، شماره 20 (بهار 1378)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: آینده نگری، مدیریت و انتقال تکنولوژی

دکتر فاضل لاریجانی

(PDF)

اسراییل و منافع حاصل از مهاجرت دانشمندان شوروی سابق

حسین اكبری

(PDF)

ارزیابی و كاربرد علم و فن آوری

عبدالعلی شرفی ، محسن بهرامی

(PDF)

تنگناهای ساختار علمی-صنعتی و تكنولوژیك كشور و راهبردهای لازم برای انتقال و توسعه موفق تكنولوژی

زهرا عابدی

(PDF)

مدیریت تكنولوژی و برنامه های توسعه ملی

جعفر باقری نژاد

(PDF)

انتقال و انتشار تكنولوژی

فاضل لاریجانی

(PDF)

منبع فن آوری در توسعه

محمد اسماعیل ریاحی

(PDF)

وضعیت پژوهش در ایران:واقعیت ها و راه چاره

امیر آقا محمدی

(PDF)

آینده پژوهی به عنوان دانشی كاربردی

سید احمد ابراهیمی ، عقیل ملكی فر

(PDF)

فعالیت های كمیسیون صنعت

فتح الله مضطر زاده

(PDF)

حمایت از دارایی فكری در دانشگاه آمریكا

علی صباغیان

(PDF)

دانش و دانشمندان در چین

داوود حاتمی

(PDF)

مقدمه ای بر انرژی های تجدید ناپذیر

علی حق طلب

(PDF)

جهان گرایی تكنولوژی : یك طبقه بندی جدید

رضا سلامی

(PDF)

الگوریتمی جامع برای اجرای موفقیت آمیز برنامه كنترل كیفیت فراگیر

محمد علی آزاده

(PDF)

عوامل موثر بر فرایند توسعه تكنولوژی در كشور های در حال توسعه

حجت الله حاجی حسینی

(PDF)