فصلنامه رهیافت ، شماره 21 (پاییز 1378)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

سردبیر

(PDF)

همایش جهانی علم برای قرن 21

علی صباغیان

(PDF)

دستور كار علم-چهارچوبی برای عمل

علی صباغیان

(PDF)

اعلامیه جهانی علم و كاربرد دانش علمی

علی صباغیان

(PDF)

علم برای قرن 21

رضا مكنون ، فت مضطر زاده

(PDF)

تحقیقی بر نظریه های اجتماعی علم و تكنولوژی

حیدر جانعلی زاده چوب بستی

(PDF)

فرهنگ علمی-پژوهشی ایران

علی طایفی

(PDF)

چگونگی و علل پیدایی فیزیك كوانتومی

غلامحسین مقدم حیدری

(PDF)

سیر تاریخی ارتباط متقابل تحولات فرهنگی، علمی و تكنولوژیك

فیروزه غضنفری

(PDF)

ماهیت فرهنگ و تكنولوزی

محمد فاضلی

(PDF)

مردم شناسی به منزله علم سیاست

نعمت الله فاضلی

(PDF)

نقش سیاست در جهت گیری نتیجه پژوهش های علمی

علی صباغیان

(PDF)

ارزیابی دانشمندان و آثار علمی آنان

فاضل لاریجانی

(PDF)

بررسی طرحهای تحقیقاتی پیشنهاد شده و مصوب پژوهشگران ایرانی در سال 1376

فریده عصاره

(PDF)

سیمای علمی همكاری مراكز تحقیقاتی داخل كشور با هم و با مراكز تحقیقاتی خارج كشور از دیدگاه SCI

محمد طالبی

(PDF)