فصلنامه رهیافت ، شماره 22 (بهار و تابستان 1379)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: سیاست علم و تكنولوژی

سردبیر

(PDF)

جایگاه علم و تكنولوژی در كشورهای عربی

صبحی قاسم ، دكتر فاضل لاریجانی، رضا فاضلی

(PDF)

بررسی نقش تحقیق و مراكز تحقیقاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی

غلامرضا خوش فر

(PDF)

انعكاس مقالات محققان ایرانی در دو بانك اطلاعاتی كب و اگریس

مریم صراف زاده

(PDF)

فرآیند پیش بینی پژوهش در ژاپن

دكتر فاضل لاریجانی ، مهرداد تقوی گیلانی

(PDF)

مطالعات و روش های آینده شناسی

مهرداد تقوی گیلانی ، دكتر محمد باقر غفرانی

(PDF)

سیاست های علمی و پژوهشی در ایالات متحدة امریكا

علی طایفی

(PDF)

تاثیر شرایط منطقه ای بر سیاست گذاری علم و فنآوری در ایران

دكتر محمد باقر غفرانی

(PDF)

تعیین و تدوین راهبردها در پژوهش های علمی و صنعتی

مهندس غلامرضا ملك زاده ، دكتر علی حائریان اردكانی، دكتر حجت ا... حاجی حسینی

(PDF)

تحول روند شاخص های تحقیقاتی

فریبا فهیم یحیایی

(PDF)

شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی موقعیت علمی كشور

دكتر فتح ا... مظطرزاده ، سید جلال حجازی، دكتر محمد باقر غفرانی، مهدی خشه چی، فرح سادات هالك

(PDF)

فرآیند پیشنهادی سیاست گذاری

دكتر محمد باقر غفرانی

(PDF)