فصلنامه رهیافت ، شماره 24 (تابستان 1380)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقالهچالشها، راهکارها و سیاستهای تولید علم در ایران

دکتر حسن حبیبی

(PDF)

زمان ارزیابی دانشگاه های ژاپن فرا رسیده است

طه فاضلی

(PDF)

پایان فرار مغز ها نزدیك است

نیلوفر نامدار قشقایی

(PDF)

سال 2000 ، ریاضیات و ایران

سعید اخكان

(PDF)

اولویت های بودجه 2000 كانادا

ناصر شمس ، اسدالله جلال ابادی

(PDF)

نظره فرهنگ، فناوری و توسعه

اكبر كرباسیان

(PDF)

رهیافت علمی

فاضل لاریجانی ، علیرضا كلدی

(PDF)

روند تولید و كشت گیاهان تراریخت و چشم انداز های توسعه آن

سید مهدی علوی ، محمد علی ملبوبی

(PDF)

بررسی روشهای داوری در انتخاب طرح های پژوهشی

سید مهدی علوی ، محمد علی ملبوبی

(PDF)

تخصیص موثر منابع پژوهش و توسعه

ناص تیموری

(PDF)

جایگاه پژوهش در فرایند توسعه اجتماعی

عبدالمجید ارفعی مقدم

(PDF)

سیاست های علمی پژوهشی در انگلستان

علی طایفی

(PDF)

بررسی تطبیقی تجارب سیاست گذاری علم و فناوری در جهان

محمدتقی مهدوی ، محمد باقر غفرانی

(PDF)

جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه های تازه تاسیس

احمد حیدری عبدی

(PDF)

بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی در نمایه استنادی علوم در سال های 1989-1985 و 1994-1990 و مقایسه نتایج موجود با شاخص های كشور های دیگر

فریده عصاره

(PDF)

روند تاثیر برنامه ریزی اقتصادی و اقتصاد جهانی بر تحولات برنامه ریزی جهان و الزامات آن بر ایران

سید علی حسینی شاقاجی

(PDF)

نقش برنامه ریزی مدیران دانشگاهی در تحقق رسالت ها و خور ارتقایی دانشگاه ها

ایرج سلطانی

(PDF)

پژوهش در آموزش پزشكی

فریدون عزیزی

(PDF)

بررسی شاخص نیروی انسانی و تاثیر آن بر روند توسعه علم و فناوری

فتح الله مضطر زاده

(PDF)

دانشگاه و تعریف آن

رضا منصوری

(PDF)