فصلنامه رهیافت ، شماره 25 (پاییز 1380)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: پژوهش و اطلاع رسانی

دکتر محمد حسین دیانی

(PDF)

خدمات كتابداری و اطلاع رسانی در تایلند

علیرضا فیضی

(PDF)

كتابداران در چالش با فناوری های اطلاعاتی

زهیر حیاتی

(PDF)

بررسی وضعیت مصرف و تولید اطلاعات علمی از جانب اعضای هیئت علمی -آموزشی كشور

علی مزینانی

(PDF)

فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

مهدی فهیمی

(PDF)

تاثیر اطلاع رسانی در آموزش و پرورش

افسانه پورحمزه

(PDF)

فرهنگ اطلاع رسانی

فرزانه فرزین ، ملیحه نیك كار

(PDF)

ارزشیابی هزینه-سودمندی خدمات اطلاعاتی پیوسته(online) در سازمان پژوهش های علمی و فناوری ایران و مشتركین آن در سال 1374

مهرانگیز حریری

(PDF)

اقتصاد اطلاعات مفاهیم و چشم انداز ها

حمید محسنی

(PDF)

نقش رسانه های جمعی در تعلیم علم و فناوری

اعظم رحیمی

(PDF)

فناوری اطلاعات و نرم افزار كامپیوتری

مرتضی كوكبی

(PDF)

علم و روش های آن

علیرضا كلدی ، فاضل لاریجانی

(PDF)

نقش نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در تصمیم گیری موثر

مهرداد مدهوشی

(PDF)

تاثیر اجتماعی تكنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی

نیلوفر نامدار قشقایی

(PDF)

روشها و كاربرد های اطلاع سنجی

فریده عصاره

(PDF)

مطالعه عملكرد نهاد ها و وبرنامه های پژوهشی در حوزه اطلاع رسانی ایران

عباس حری

(PDF)

راهبردهای ملی فناوری اطلاعات

محمد نقی مهدوی

(PDF)

اطلاع رسانی گزینشی رویكرد سال 2000

موسی جعفر بیگلو

(PDF)