فصلنامه رهیافت ، شماره 28 (پاییز 1381)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 28 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: خط مشی آینده رهیافت

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

تاریخچه و عملكرد كمیسیون بیو تكنولوژی

آذر میدخت خیر اندیش ، نصرت الله ضرغام

(PDF)

تحلیلی بر وضعیت پژوهشی فناوری زیستی در كشور : ارزیابی وضع موجود، سیاست ها و راهكار ها

محمد علی ملبوبی ، حمید رضا عبدی

(PDF)

آموزش فناوری زیستی در ایران

مهران حبیبی رضایی

(PDF)

ایمنی زیستی و مسائل اجتماعی مرتبط با مهندسی ژنتیك

بهزاد قره یاضی

(PDF)

دانشگاه مجازی

حمید رضا آراسته

(PDF)

نهادینه شدن علم، نگهداری و استقرار مغز ها

محمد امین قانعی راد

(PDF)

بررسی كارنامه پژوهشی ایران در سال 2002 میلادی

علی اكبر صبوری

(PDF)

دانشگاه باز و آموزش از راه دور

زهرا استاد زاده

(PDF)

تدوین معیار های برگزاری همایشهای ملی، منطقه ای و بین المللی

داوود رشتچیان ، ترانه شیمی، رضا منصوری

(PDF)

بررسی رون برنامه تحقیقات صنعتی در ایران و مقایسه آن با سایر كشور ها

ناهید شیخان ، سید نصرالله مرعشی، حجت الله رضازاده

(PDF)

سیاست های انتقال و توسعه فناوری در كشور چین

فریبا فهیم یحیایی

(PDF)