فصلنامه رهیافت ، شماره 29 (بهار 1382)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 29 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سخن نخست

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

كارآفرینی ئ آموزش عالی : اصول و موانع

حمید رضا آراسته

(PDF)

آیا كار آفرینی استراتژی دانش گاه ها را تغییر می دهد؟

محمود احمدپور داریانی

(PDF)

كار آفرینی و رسالت دانشگاه

سید ابوالفضل علوی

(PDF)

نقش كار آفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی

سید محمود موسوی مشهدی

(PDF)

اهداف برنامه های توسعه كار آفرینی و كسب و كار های كوچك

سید علیرضا فیض بخش ، امیر تقی خان تجریشی، روجا امینی

(PDF)

كار آفرینی اجتماعی

سید محمد مقیمی

(PDF)

كار آفرینی در كشور های اروپایی

ناهید شیخان ، حجت الله رضازاده، محمود احمدپور

(PDF)

استاندارد سازی مجات علمی و معیار های ارزیابی نشریات ISI

علی اكبر صبوری

(PDF)

فرصت ها و رقابت های علمی كشور های در حال توسعه

داوود رهنی

(PDF)

معیار های بهره وری و كیفیت در ایران و جهان

محمد علی آزاده

(PDF)

گفتگوی علمی : جایگاه اندیشمندان و نهادینه سازی دانش

 

(PDF)

سیاست علمی وپژوهشی مصوب وزارتخانه ها، موسسات و مراكز پژوهشی كشور

 

(PDF)

اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران كشور

 

(PDF)

آشنایی با بنیاد و جایزه نوبل

زهرا قلنبر ، ابوالفضل كیانی بختیاری، علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

كار آفرینی، توسعه و اشتغال

زهرا استاد زاده

(PDF)