فصلنامه رهیافت ، شماره 31 (پاییز 1383)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 31 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: تولید علم معیار توسعه كشورها

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

روش‌های تولید و اشاعه یافته‌های علمی

علی اكبر موسوی موحدی ، ابوالفضل كیانی بختیاری، جمشید خان چمنی

(PDF)

مروری بر تولید علم در سال 2003

علی اكبر صبوری

(PDF)

سیمای نشر كتاب در ایران طی دو دهة اخیر

علیرضا مهدیانی ، سید حسن مرتضوی

(PDF)

نقش آموزش عالی در چشم‌انداز توسعه ایران 1404

حمید رضا آراسته

(PDF)

توسعه آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی ( فرصتها و چاشها)

رضا منیعی

(PDF)

توسعه صنایع پیشرفته كلید شكوفایی اقتصادی

سید محمود موسوی مشهدی

(PDF)

آكادمی علوم فرانسه

منوچهر میرشاهی ، بیژن رنجبر

(PDF)

نقش موسسه سیاست علم و فناوری در مطالعه و تدوین سیاست علوم و فناوری در كره جنوبی

حجت الله حاجی حسینی

(PDF)

ارتقای علم در خاورمیانه

علی اكبر صبوری

(PDF)

سیاست های رشد جمعیت در جهان امروز

محمد جهانفر

(PDF)

شناسایی موانع تحقیق و نو آوری كشور

 

(PDF)