فصلنامه رهیافت ، شماره 33 (پاییز 1383)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 33 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سخن نخست: مدیریت دانش مداری

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

مقالات ویژه ترویج علم

از انجمن معارف تا انجمن ترویج علم

اسفندیار معتمدی

(PDF)

از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش

محمد علی زلفی گل

(PDF)

دارایی های فكری

دولت و قوانین مربوط به نخبگان

احد قلی زاده

(PDF)

حفاظت و مدیریت دارایی فكری شرط اساسی توسعه نوآوری

بهمن فكور

(PDF)

علم و پژوهش و فناوری

خوشه های فناوری

كسری حسنی-علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

رتبه بندی علوم در ایالات متحده آمریكا

علی اكبر صبوری

(PDF)

شاخص های مهم تحقیقاتی در ایران و جهان

اسدالله جلال آبادی-افسانه طاهری

(PDF)

موتور جستجوگر علمی سایروس(SCIRUS)

جمشید خان چمنی-نگار توسلی

(PDF)

معرفی بنیادهای علمی

موسسه بهداشت آمریكا (NIH)

رضا آقانوری

(PDF)

آشنایی با سازمان اسلامی آموزش علمی و فرهنگی آیسسكو

مهدی نوروزیان

(PDF)

آكادمی ملی علوم آمریكا (NAS)

سعید افشار-بیژن رنجبر

(PDF)