فصلنامه رهیافت ، شماره 34 (زمستان 1383)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 34 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سخن نخست

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

دارایی های فكری

شناسایی-ویژگیها و رشد نخبگان

حمید آراسته-مریم محمودی راد

(PDF)

مهاجرت ژنها

محمد علی زلفی گل

(PDF)

معلمان برزیگران ترویج علم

علی روؤف

(PDF)

آسیب شناسیی جلسات اداری

جلسه داری: نقش و آسیب‌شناسی آن در ادارة کشور

رضا منصوری

(PDF)

تجاری سازی نتیجه تحقیقات

شرکتهای تجاری دانشگاهی بستری برای توسعه استقلال دانشگاهها

ناصر شمس-فریده افضلان

(PDF)

تجاری‎سازی نتایج تحقیقات

بهمن فكور

(PDF)

علم-پژوهش و فناوری

تولید علم در سال 2004

علی اكبر صبوری- نجمه پورساسان

(PDF)

شیوه‌ها و راهكارهای ثبت اختراع (پته) و امتیازات آن از دیدگاه حقوقی

غلامحسین حكیم الهی - جمشید چمن خانی - ابولفضل كیانی بختیاری- علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

معرفی بنیادهای علمی

آشنایی با سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

مهدی نوروزیان

(PDF)

آشنایی با یرخی از منابع و ماخذ مربوط به نخبگان و استعدادهای درخشان

 

(PDF)