فصلنامه رهیافت ، شماره 35 (بهار 1384)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 35 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سخن نخست

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

بنیاد ملی نخبگان ایران و بنیادهای نخبه پرور جهان

اساسنامه بنیاد ملی نخبگان كشور

 

(PDF)

شورای بین المللی علوم

زهرا موسوی

(PDF)

انجمن پیشبرد علوم امریكا

مسعود شجره

(PDF)

آكادمی علوم چین

بیژن رنجبر- معصومه خزاعی

(PDF)

كمیته دائمی همكاریهای علمی و فناوری سازمان كنفرانس اسلامی

مهدی نوروزیان

(PDF)

تولید علم

مشاركت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین

فریده عصاره - رحمان معرفت

(PDF)

احراز جایگاه نخست علمی در منطقه

میر فضل الله موسوی

(PDF)

مراحل فهرست شدن نشریات در بانك اطلاعات علمی

جمشید خان چمنی

(PDF)

آموزش پژوهش و فناوری

آموزگاران علم و معنا

علی اكبر موسوی موحدی - مجتبی امانی - ابوالفضل كیانی بختیاری

(PDF)

روابط علمی بین دانشگاههای داخل و خارج از كشور

زهرا استاد زاده

(PDF)

خود ارزیابی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مژده رحمانی - بهزاد سلطانی

(PDF)

سیاستهای علمی و فناوری در توسعه اشتغال

معصومه قارون

(PDF)

دسترسی كارفرمایان به نتایج تحقیق و نواوری در كشورهای منتخب

ناهید شیخان- حجت الله رضا زاده

(PDF)