فصلنامه رهیافت ، شماره 36 (تابستان 1384)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 36 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سخن نخست

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

آموزش و پژوهش

تكامل آموزش عالی تحولات تاریخی و مشكلات پیش روی كشورهای در حال توسعه

حمید رضا آراسته

(PDF)

ظرفیت سازی ملی

علی اكبر موسوی موحدی - ابوالفضل كیانی بختیاری - عبدالمجید اسكندری

(PDF)

نقش دانشگاه ها در كاهش مهاجرت نخبگان

عباس صادقی - نادر افقی

(PDF)

توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الكترونیك

مهرنوش بسته نگار

(PDF)

معرفی مدلی ساده و كاربردی برای تصمیم گیری در مراكز تحقیق و توسعه

محمد ایازی - حسینعلی قدیریان

(PDF)

آینده پژوهی - مفاهیم و روش ها

حجت الله مرادی پور - مهدی نوروزیان

(PDF)

اطلاع رسانی

ISIارزیابی مجلات ابرانی فهرست شده در موسسه اطلاعات علمی

علی اكبر صبوری

(PDF)

بررسی رفتارهای اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشكده های پزشكی

مژده سلاجقه - زهیر حیاتی

(PDF)

ناكار امدی عامل تاثیر گذار در ارزیابی مقالات و یافته های علمی

مجتبی امانی - ابوذر بابااحمدی

(PDF)

معرفی بنیاد های نخبه پرور جهان

(DAAD)موسسه مبادلات آكادمیك آلمان

عباس شكروی

(PDF)

آشنایی با شورای پژوهشی علوم زیستی و زیست فناوری انگلستان

جمشید خان چمنی

(PDF)

بنیاد جان تمپلتون

آذین نوروزی

(PDF)

انجمن ماكس پلانك

ابراهیم ابوذری لطف - مرضیه ابوذری لطف

(PDF)