فصلنامه رهیافت ، شماره 38 (پاییز 1385)

 

فصلنامه رهیافت ، شماره 38 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: نقشه جامع علمی كشور

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

مجله های دسترسی آزاد و نقش آنها در گسترش دانش و پیشرفت علمی ایران

علیرضا نوروزی

(PDF)

وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر كشور های جهان اسلام

اكرم نیرنیا ، سید احمد طباطبایی، علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

معرفی بانك اطلاعاتی Science Direct

جمشید خان چمنی

(PDF)

گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383

اكرم قدیمی

(PDF)

گزارش پیشرفت انجمن های علمی ایران تا سال 1383

اكرم قدیمی

(PDF)

تولید علم ایران در سال 2006

علی اكبر صبوری

(PDF)

مقایسه هرم دانشجویان در لیران و شش كشور توسعه یافته جهان

رضا میر عرب ، محمد عباسی وكیل آبادی

(PDF)

ارزیابی عملكرد موسسات پژوهشی كشور وزارت علوم علمو و تحقیقات - سال 1383

مژده رحمانی

(PDF)

اموزش و ترویج مهارت های دانش محور در بعضی كشور های اروپایی

ناهید شیخان

(PDF)

جایگاه هیات حمایت از كرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره در ساختار علمی كشور

محمد هاتفی

(PDF)

انجمن پیشبرد علم در بریتانیا

حسام سپاسی طهرانی

(PDF)