فصلنامه رهیافت ، شماره 43 (پاییز و زمستان 1387)

 

فصلنامه رهیافت ،شماره 43 انگلیسی

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: رویكردهای توسعه علمی كشور

علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)

موسسه‌ی ملی پژوهش‌های كشاورزی فرانسه INRA

محمد حسین امیری

(PDF)

بنیاد نوآوری آلتران

ندا جباری

(PDF)

بنیاد پیشبرد علم كویت

لیلا پیرحاجی

(PDF)

موزه های علوم در ایران و جهان

مهرنوش بسته نگار ، علی فرقانی، علیرضا آخوندی

(PDF)

نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در كشورهای جهان

احمدرضا روشن

(PDF)

كامپیوترهای DNA

نوید علیزاده

(PDF)

دانشگاه های نامرئی

رسول زوارقی

(PDF)

اقتصاد دانش محور در كشورهای جنوب شرقی آسیا

ناصر علی عظیمی ، سجاد برخورداری

(PDF)

تولید علم ایران در سال 2008

علی اكبر صبوری

(PDF)

نمایه سازی استنادی و روابط علمی

محمد حسن زاده ، عبدالرضا نوروزی چاكلی

(PDF)

مفهوم نقشه‌های ساختاری علوم

احسان محمدی

(PDF)

ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده‌نگاری فناوری

كلثوم عباسی شاهكوه ، محمد سلطانی دلگشا، افسانه واحدیان، علی عبدالهی

(PDF)