فصلنامه رهیافت ، شماره 42 (تابستان و بهار 1387)

 

 

نام مقاله

مولف

(PDF)

آشنایی با انجمن ترویج علوم هند

امیر صابری

(PDF)

بنیادهای خیریه پشتیبان علم

عارفه قدسی زاده

(PDF)

نگاهی به تاسیس و تحول ام آ‌ی تی

محمد اخلاقی

(PDF)

جایزه علمی برای دانش پژوهان جوان

محمد شریف تابع رودبار

(PDF)

دوره‌ی پسادكترا

اویس كریما ، مجتبی امانی

(PDF)

شاخص توسعه انسانی

لیلا شریف خطیبی

(PDF)

جهانی شدن و آموزش عالی در دنیای در حال تغییر

حمید رضا آراسته

(PDF)

خط فقر در علم، كجا و چگونه

صادق صالح زاده ، مهدی بیات

(PDF)

ضرورت دانش آفرینی

فریبا عدلی

(PDF)

ضرورت توسعه نظام ملی نوآوری در ایران

رضا انصاری

(PDF)

نوآوری چیست؟ مرور ادبیات، مصادیق و ارائه تعریف جامع

ابوالفضل كیانی بختیاری ، علی اكبر موسوی موحدی

(PDF)