فصلنامه رهيافت از بهار 1370 با هدف تقويت و ايجاد هماهنگي در امر پژوهش و نيز طرح مسائل، مطالعات و فعاليت‌هايي در حوزه سياست‌گذاري علمي و پژوهشي در زمينه هاي مختلف اعم از علوم انساني و علوم طبيعي فعاليت خود را آغاز نمود و بعنوان يك بستر مناسب آراء و نظرات انديشمندان را جمع‌آوري مي‌نمايد و در معرض ديد مسئولين سياست‌گذاري كشور قرار مي‌دهد. اين فصلنامه به عنوان يگانه مجله تخصصي در زمينه سياست‌گذاري علم و پژوهش رسالت خود را به پيش برده و موفقيت‌هاي در‌خور توجهي كسب نمود. بيش از ده سال تجربه و آشنايي با پژوهشگران توانمند و علاقمند به حوزه سياست‌هاي علم و پژوهش، از سويي قابليت‌هاي ويژه‌اي را براي مجله فراهم آورده و از سويي ديگر سطح توقع و انتظار مخاطبان نشريه را بالا برده‌است. از اينرو، فصلنامه رهيافت با توجه بيشتر به مباحث سياست‌گذاري در حوزه‌هاي گوناگون علم و پژوهش اهتمام مي‌ورزد و با استعانت از برجستگان علمي و ويراستاران توانا به تدوين و تأليف مقالات پژوهشي و ترويجي مي‌پردازد.
فصلنامه سياست علمي و پژوهشي رهيافت بر اساس ارزشيابي پايگاه استناد سازي علمي در هفتمين جشنواره پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات وفناوري در سال 1385 به عنوان نشريه برتر برگزيده شد. 
مخاطبين اين نشريه سياستگذاران و برنامه ريزان ملّي ، اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ، مديران حوزه هاي پژوهشي كشور و دانشجويان مي‌باشند.

 

ترتيب فصلنامه های رهیافت بر حسب سال

1387

شماره 43 (7-1387)-تعداد مقالات موجود: 12 مقاله

فارسی/انگلیسی

 

شماره 42 (3-1387)-تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 41 (8-1387) - تعداد مقالات موجود: 22 مقاله

فارسی/انگلیسی

 

شماره 40 (8-1387) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله

فارسی/انگلیسی

1386

شماره 39 (1-1386) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسي/انگليسي

1385

شماره 38 (7-1385) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 37 (2-1385) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسی/انگلیسی

1384

شماره 36 (4-1384) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسي/انگليسي

1383

شماره 35 (10-1383) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 34 (10-1383) - تعداد مقالات موجود: 9 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 33 (7-1383) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 32 (1-1383) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 31 (7-1383) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسی/انگلیسی

1382

شماره 30 (4-1382) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله

فارسی/انگلیسی

شماره 29 (1-1382) - تعداد مقالات موجود: 15 مقاله

فارسی/انگلیسی

1381

شماره 28 (7-1381) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسي/انگليسي

شماره 27 (1-1381) - تعداد مقالات موجود: 21 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1380

شماره 26 (7-1380) - تعداد مقالات موجود: 5 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 25 (7-1380) - تعداد مقالات موجود: 17 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 24 (4-1380) - تعداد مقالات موجود: 19 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1379

شماره 23 (7-1379) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 22 (بهار - تابستان 2-1379) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1378

شماره 21 (7-1378) - تعداد مقالات موجود: 14 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 20 (1-1378) - تعداد مقالات موجود: 15 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1377

شماره 19 (7-1377) - تعداد مقالات موجود: 14 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 18 (1-1377) - تعداد مقالات موجود: 24 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1376

شماره 17 (10-1376) - تعداد مقالات موجود: 14 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 16 (4-1376) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 15 (1-1376) - تعداد مقالات موجود: 19 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1375

شماره 14 (10-1375) - تعداد مقالات موجود: 17 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 13 (7-1375) - تعداد مقالات موجود: 15 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 12 (1-1375) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1374

شماره 11 (زمستان 10-1374) - تعداد مقالات موجود: 15 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 10 (7-1374) - تعداد مقالات موجود: 14 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 9 (4-1374) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 8 (1 11-1374) - تعداد مقالات موجود: 15 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1373

شماره 7 (7-1373) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

 

شماره 6 (1-1373) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1372

شماره 5 (4-1372) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 4 (1-1372) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1371

شماره 3 (10-1371) - تعداد مقالات موجود: 23 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

1370

شماره 2 (7-1370) - تعداد مقالات موجود: 17 مقاله

فارسي/انگليسي/دانلود فصلنامه

شماره 1 (بهار 2-1370) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله

فارسی/انگليسي/دانلود فصلنامه