شيوه نامه اعطاي جايزه بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران

کليات

جايزه بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران، که از اين پس در اين شيوه نامه جايزه بنياد ناميده مي شود، يک جايزه علمي است که در سطح ملي به منظور تقدير از خدمات و تلاش هاي علمي، تحقيقاتي و نوآورانه در رشته هاي مختلف، به افراد موثر در ارتقاء و توسعه علمي، فناوري و نوآوري کشور اعطاء مي شود.

اهداف

اهداف جايزه بنياد به شرح زير مي باشد:

 1. تشويق دانشمندان و محققان ارشد کشور به مشارکت هر چه بيشتر در توليد علم جهاني، نوآوري خلاقيت و ايجاد افق هاي جديد علمي و فناوري
 2. تشويق و ترغيب متخصصان و يا موسسات علمي کشور که در راستاي رفع مشکلات و حل مسائل علمي عامه المنفعه تلاش مي نمايند.
 3. آشنا سازي عموم از نقش و تلاش هاي دانشمندان، پژوهشگران، اساتيد و صاحب نظران برجسته علمي در زمينه هاي پژوهش، فناوري و نوآوري کشور

مشخصصات جايزه

مشخصصات جايزه بنياد

 1. جايزه بنياد پيشبرد علم و فناوري در راستاي حمايت از علم، فناوري و نوآوري در تاريخ 1386/12/24 توسط هيات مديره بنياد به تصويب رسيد و به افراد واجد شرايط در حوزه هاي علوم بنيادي، کاربردي و توسعه اي، توليدکنندگان و مروجان علم کشور اعطاء مي شود.
 2. جايزه ماهيتا" ملي است و همه افراد حائز شرايط علمي مي توانند براي احراز آن داوطلب شوند.
 3. ارزش مادي جايزه هر سال بسته به امکانات بنياد متغير و به پيشنهاد کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه بنياد و تصويب هيات امناي بنياد تعيين مي گردد.

کميته برنامه ريزي

کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه

 1. به منظور برنامه ريزي و اجرايي، سياستگزاري و تصميم گيري در خصوص اعطاي جايزه، کميته برنامه ريزي اعطاي جايزه بنياد تشکيل مي گردد.
 2. اعضاي کميته اصلي 5 نفر مي باشد که به پيشنهاد هيات مديره توسط رييس هيات امنا از ميان اعضاي هيات موسس( امنا و هيات مديره) بنياد به مدت يک سال انتخاب و منصوب مي شوند.
 3. رياست کميته بر عهده رياست هيات امناي بنياد خواهد بود.
 4. تمديد عضويت اعضاي کميته به تشخيص رياست هيات امناي بنياد براي سال هاي آتي بلا مانع مي باشد.

وظايف کميته

وظايف کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه بنياد

 1. برنامه ريزي و تصميم گيري در خصوص نوع، مقدار و شرايط جايزه
 2. مديريت فرايند داوري علمي آثار و دستاورد هاي داوطلبان و تصميم گيري نهايي در خصوص انتخاب و اعلام فرد برنده
 3. تنظيم برنامه زمان بندي فراخوان ها و مهلت دريافت آثار و دستاورد هاي علمي داوطلبان
 4. برنامه ريزي در راستاي برگزاري همايش اعطاي جايزه به منظور اطلاع رساني از خدمات علمي فرد برگزيده به عموم مردم
 5. تشکيل کميته های فرعي و کميسيون هاي کارشناسي ارزيابي علمي داوطلبان از ميان اعضاي برجسته هيات علمي کشور
 6. حمايت هاي اداري، اطلاع رساني عمومي از اهداف و فرايند اعطاي جايزه، شرايط لازم براي داوطلبين، برنامه زمانبندي دريافت آثار و شرح حال علمي دواطلبين.
 7. ارتباط مستمر با داوطلبان و اطلاع رساني به افراد شرکت کننده به منظور رفع نواقص و مستندات علمي ارسال شده به کميته برنامه ريزي اعطاي جايزه
 8. اطلاع رساني از زمان و مکان برگزاري همايش اعطاي جايزه بنياد و انجام هماهنگي هاي لازم
 9. برقراري ارتباط با رسانه ها ي جمعي، دستگاهها و سازمان هاي اطلاع رساني کشور به منظور پوشش خبري و اطلاع رساني عمومي
 10. تهيه فراخوان هاي لازم و انتشار زندگينامه فرد برگزيده

شرايط اعطاي جايزه

شرايط اعطاي جايزه بنياد

شرايط و ضوابط جايزه، بر اساس شاخص هاي علمي- تلفيقي در غالب آيين نامه اجرايي خاص توسط کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه بنياد تدوين و اعلام مي گردد.

 • تبصره1- جايزه بنياد هر سال فقط به يک فرد واجد شرايط اعطاء مي شود تا طيف وسيع تري از برگزيدگان را پوشش دهد.
 • تبصره 2- اگر جايزه به يک تيم تحقيق تعلق گيرد، ميزان و مقدار تعلق آن به اعضا بر حسب ميزان مشارکت و نقش افراد، توسط سر تيم پژوهش تعيين مي شود.
 • تبصره3- كميته برنامه ريزي و اجرايي ممكن است پس از انجام بررسي هاي لازم در يك سال فردي را واجد شرايط اعطاي جايزه نيابد و جايزه اي اعطاء ننمايد. شيوه نامه اعطاي جايزه بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران مشتمل بر 7 بند و 3 تبصره در تاريخ 1386/12/24 به تصويب هيات امناي بنياد رسيد.