هدف از تأسيس بنياد, همكاري در برنامه‌ريزي و سياستگذاري در راستاي ظرفيت‌سازي و بسترسازي و آينده نگري علمي و مشاركت در ارزيابي براي رشد و تعالي علمي, ارتقاء توليد علم, نوآوري، فنآوري و توسعه علمي كشور و همچنين برقراري ارتباط داخلي و بين‌المللي در راستاي توليد, ترويج, انتشار و انتقال علم و فنآوري به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه مي‌باشد.

 

جدول برنامه کوتاه مدت

 

جدول برنامه کوتاه مدت بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران

رديف

هدف

عنوان  برنامه هاي اجرايي،طرحها (پروژه‌ها) و برنامه ها

1

کمک در راستاي تصميم سازي هاي علمي، فنآوري و نوآوري

 1. بررسي وضعيت آموزش عالي کشور
 2. بررسي الگو هاي برخي از کشورهاي در حال توسعه، توسعه يافته و پيشرفته
 3. کمک در راستاي تدوين نظام آموزشي موثر در راستاي تحقق اهداف چشم انداز و جهت دهي صحيح به آموزش و آموزش عالي کشور
 4. بررسي وضعيت پژوهش و فناوري کشور
 5. بررسي وضعيت توليدات علمي و فناوري کشور در مقياس جهاني
 6. بررسي وضعيت توليدات علمي و فناوري در ميان کشور هاي مسلمان

2

اطلاع رساني علمي

 1. ايجاد نشريه علمي
 2. همكاري در سياستگذاري و برنامه‌ريزي در راستاي ايجاد نشريات هسته (Core-Journal) و همچنين برقراري ارتباط نشريات پژوهشي داخلي و نشريات معتبر منطقه‌اي و بين‌المللي
 3. برنامه‌ريزي در راستاي ايجاد پايگاه استنادسازي ملي (Science Citation Data Base) در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي آسيايي و اسلامي
 4. ايجاد شبكه يا پايگاه اطلاعات علمي، قوانين و مقررات حمايتي از پژوهشگران و توليدكنندگان علم و فنآوري در كشور
 5. ; تلاش در راستاي ايجاد بانک اطلاعات توليدكنندگان و پيشگامان دانش كشور

3

تعاملات بين المللي و بين موسسه اي

 1. برقراري ارتباط با بنياد ها و مراکز علمي بين المللي بويژه NGO ها و تلاش در راستاي عضويت در اين مراکز عضويت .
 2. برقراري ارتباط با آکادمي های علوم کشور هاي جهان .
 3. تلاش در راستاي برگزاري کارگاه هاي بين المللي با انتخاب موضوعات علمي روز جهان.
 4. تلاش در راستاي عضويت بنياد در فدراسيون انجمن هاي علمي  که از  تعاملات  بين المللي در سطح بالا برخوردار مي باشند.

4

ارائه جايزه  علمي    به دانشمندان، محققان ارشد  کشور با  دستاوردهاي علمي  جهاني

 1. طراحي و ارائه شيوه نامه اعطاي جايزه بنياد پيشبرد علم و فناوري در ايران
 2. تدوين آيين نامه داخلي  ومعيار هاي انتخاب افراد واجد شرايط

اهداف کمي

جدول اهداف کمي :تأمين منابع مورد نياز در جهت تحقق اهداف و برنامه هاي بنياد

رديف

هدف

عنوان  برنامه هاي اجرايي،طرحها (پروژه‌ها) و برنامه ها

1

تامين منابع مالي بنياد

 1. انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي به اشخاص حقوقي و حقيقي و واحدهايي كه به اين خدمات نياز دارند.
 2. برگزاري کار گاههاي آموزشي
 3. رايزني براي جذب مشارکت هاي مردمي و سازمان هاي دولتي و غير دولتي حامي علم و...