1. تبادل اطلاعات و تجربيات علمي داخلي و بين‌المللي در سطوح بين مؤسسه‌اي در زمينه‌هاي بين رشته‌اي و علوم نوظهور و پيشرفته جهان و آينده نگري و پيش بيني فنآوريهاي نوين
  2. زمينه‌سازي و حمايت از پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي
  3. همكاري در سياستگذاري و برنامه‌ريزي در راستاي ارتقاء توليد علم و فنآوري
  4. انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي به اشخاص حقوقي و حقيقي و واحدهايي كه به اين خدمات نياز دارند
  5. همكاري در ايجاد شبكه علمي توليدكنندگان و پيشگامان دانش كشور و معرفي آنان به مؤسسات و مراكز برگزار كننده مراسم تكريم و بزرگداشت دانشمندان
  6. همكاري در سياستگذاري و برنامه‌ريزي در راستاي ايجاد نشريات هسته (Core-Journal) و همچنين برقراري ارتباط نشريات پژوهشي داخلي و نشريات معتبر منطقه‌اي و بين‌المللي
  7. برنامه‌ريزي در راستاي ايجاد پايگاه استنادسازي ملي (Science Citation Data Base) در كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي آسيايي و اسلامي
  8. همكاري در سياستگذاري, اولويت بندي و ساماندهي و برگزاري همايش‌ها, هم انديشي‌ها و كنگره‌هاي علمي و فنآوري
  9. كمك به ساماندهي و ترويج فرهنگ دانايي محور و ترويج فرهنگ كار گروهي و شبكه‌اي
  10. ايجاد شبكه يا پايگاه اطلاعات علمي، قوانين و مقررات حمايتي از پژوهشگران و توليدكنندگان علم و فنآوري در كشور