هيأت مؤسس

هيأت مؤسس از استادان و اعضا علمي مي باشند. اسامي اعضاي هيأت مؤسس به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل مي باشد :

 1. مهدي بهزاد
 2. حميد ميرزاده
 3. سعيد سهراب پور
 4. مجتبي شمسي پور
 5. نصرت الله ضرغام
 6. محمد رضا عارف
 7. عباس مصلي نژاد
 8. رضا ملك زاده
 9. علي اكبر موسوي موحدي
     وظايف هيأت مؤسس

تصويب اساسنامه بنياد

تشكيل هيأت امناء

 

 هيأت امناء

هيأت امناء مرجع سياستگذاري و تصميم گيري بنياد مي باشد و داراي كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن است. هيأت امنا از 17 عضو بترتيب ذيل تشكيل مي شود:

 

 •  9 نفر از اعضاء دائم كه همان مؤسسين مي‌باشند.
 •  8 نفر اعضاء غير دائم كه بصورت دوره‌اي و با رأي اعضاء دائم از ميان نخبگان و دانشمندان كشور براي مدت 5 سال برگزيده مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
 •  

 وظايف و اختيارات هيأت امناء

1. تصويب سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي بنياد

2. نظارت عاليه بر عملكرد بنياد و ارزيابي آن

3. انتخاب رئيس بنياد

4. بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رئيس بنياد و شوراي سياستگذاري (ماده 13)

5. تصويب آيين‌نامه‌ها و مقررات و ضوابط مورد نياز بنياد نظير آئين‌نامه نظارت بر عملكرد بنياد، آئين‌نامه‌هاي نحوه تحصيل بودجه و كمك‌ها به بنياد، آيين‌نامه‌هاي مالي, استخدامي و اجرايي بنياد

6. پيشنهاد چشم انداز، مأموريت‌ها و برنامه‌هاي راهبردي كشور 7. تصويب اصلاح و تغيير اساسنامه بنياد

8. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه كه توسط رئيس بنياد ارائه مي‌شود.

9. تصويب ترازنامه و حساب درآمد و هزينه و بودجه تفصيلي كه توسط رئيس بنياد ارائه مي‌شود.

10. تصميم‌گيري نسبت به تأسيس و ايجاد شعب و يا نمايندگي‌ها و مؤسسات وابسته براي بنياد

11. تعيين وظايف شوراي سياستگذاري و شرائط و ويژگي هاي اعضاء شورا به انتخاب آنان

12. تصويب نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي بنياد

13. تعيين بازرس اصلي و علي‌البدل قانوني

14. تعيين اعضاي هيأت مديره و عنداللزوم عزل آنها

15. انتخاب بازرس بنياد

 

 

 رئيس بنياد

رئيس بنياد, بالاترين مقام بنياد است كه توسط هيأت امنا براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. رئيس بنياد، رئيس هيأت امناء خواهد بود.

 1.  اداره جلسات هيأت امناء
 2.  صدور احكام اعضاء هيأت مديره و مديرعامل. براي مدت 5 سال
 3.  هدايت امور بنياد و نظارت بر حسن اجراي فعاليت‌هاي آن در چارچوپ اساسنامه, ضوابط و مقررات مصوب هيأت امناء
 4.  اداره شوراي سياستگذاري
 5.  هدايت مراكز علمي وابسته در راستاي ارتقاء توليد علم و نوآوري و فنآوري‌هاي نوين
 6.  پيشنهاد اصلاح و يا تغيير در مواد اساسنامه به هيأت امناء

 

 هيأت مديره

هيأت مديره از استادان و اعضا علمي مي باشند. اسامي اعضاي هيات مديره به ترتيب حروف الفبا به شرح ذيل مي باشد :

 1. مهدي بهزاد
 2.  عباسعلی زالی
 3. نصرت الله ضرغام
 4. محمد رضا عارف
 5. عباس مصلي نژاد
 6. علي اكبر موسوي موحدي

وظايف و اختيارات هيأت مديره

 1. پيشنهاد مديرعامل كه رئيس هيأت مديره نيز خواهد بود از ميان اعضاء هيأت مديره به رئيس بنياد
 2. اجراي مصوبات هيأت امناء
 3. ارائه گزارش سالانه از فعاليت‌هاي بنياد به هيأت امناء
 4. نصب و عزل كاركنان بنياد, تعيين حقوق و دستمزد آنان طبق مقررات و آئين‌نامه استخدامي بنياد كه به تصويب هيأت امناء مي‌رسد. تهيه آئين نامه اداري، مالي، معاملاتي و استخدامي بنياد
 5. حفظ و حراست اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول بنياد
 6. نمايندگي بنياد در برابر اشخاص ثالث و ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي با حق توكيل به غير
 7. اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم يا انصراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي با حق توكيل و توكيل در توكيل به غير
 8. ارائه ترازنامه سالانه به هيأت امناء براي تصويب
 9. افتتاح حساب جاري و هرگونه حساب ديگر نزد بانك ها يا ساير مؤسسات و اشخاص حقوقي و اعتباري
 10. انجام كليه معاملات و عقد قراردادها و خريد اجاره و فروش و ديگر عمليات حقوقي و مالي اعضاء هيأت مديره مي‌بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1. برخورداري از توانايي علمي, پژوهشي و اجرايي

2. برخورداري از سوابق علمي و اجرايي درخشان و آشنا با جامعه علمي و پيشگامان توليد علم و نوآوري و فنآوري

3. آشنا به استانداردهاي علمي بين‌المللي و ساز و كارهاي بنيادهاي علمي جهان

4. آشنا به نظام‌هاي علمي, اداري, مالي, اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور

 شوراي سياستگذاري

شوراي سياستگذاري, هسته علمي و كانون تفكر بنياد را تشكيل مي‌دهد. اعضاي شورا متشكل از رييس بنياد, مديرعامل و حداكثر 15 نفر عضو از ميان استاد تمام‌ها و نخبگان با توان مطلوب علمي و پژوهشي با انتخاب هيأت امناء و حكم رئيس بنياد به مدت 5 سال منصوب مي‌گردند. شرايط و ويژگي‌هاي اعضاي شوراي سياستگذاري و وظايف آن توسط هيأت امناء تعيين مي‌گردد.