فصلنامه رهیافت ، شماره 2 (پاییز و زمستان 1370)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله: تحقیقات و برنامه پنچ ساله توسعه در ایران

سید احمد معتمدی

(PDF)

طرح موانع توسعه در ایران

عبدالمحمد كاظمی پور

(PDF)

پیشرفت صنعتی و تكنولوژیك : رمز بقای استرالیا

عباس گلریز

(PDF)

ارزشیابی كمی و كیفی تحقیقات

عبدالله صدیق ، نورعباس دین ختاك

(PDF)

موقعیت تحقیقات فیزیك در پاكستان

عبدالله صدیق

(PDF)

فیزیك و آینده

فریبرز مجیدی

(PDF)

دانش و دگرگونی فرهنگی : گزارشی درباره هندوستان

مرتضی ثاقب فر

(PDF)

نقش اجتماع های علمی در پیشرفت علم

فریبرز مجیدی

(PDF)

نكاتی درباره برخی از مشخصات شیوه تفكر پزشكی

شاپور اعتماد

(PDF)

مدلسازی چند متغیر تصمیم در تاسیس شهرك علمی : قطب تحقیقات

محمدرضا حمیدی زاده

(PDF)

روشهای برنامه ریزی برای هدایت و مدیریت تحقیق و توسعه ملی

مصطفی میرسلیم

(PDF)

امنیت فكری و استقلال مالی، دو عامل موثر در پیشرفت و گسترش دانشها

نورالله كسایی

(PDF)

تغییر پذیری مفهوم تكنولوژی در فرآیند توسعه

بایزید مردوخی

(PDF)

علم و تعین اجتماعی

محمد توكل

(PDF)

احیای تفكر فلسفی در میان دانشمندان علوم تجربی

مهدی گلشنی

(PDF)

وضعیت تحقیقات اسلامی در ایران

احمد طاهری عراقی

(PDF)

سازماندهی پژوهش های ریاضی در كشور های در حال توسعه

محمد مهدی باقی

(PDF)

پژوهش در علوم نظری

احمد حقانی

(PDF)