فصلنامه رهیافت ، شماره 10 (پاییز 1374)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

دکتر فاضل لاریجانی

(PDF)

رودخانه ساوانا، آزمایشگاهی اكولوژیك

نیكو سرخوش

(PDF)

نقش دانشگاه در توسعه صنعتی

محمدتقی مهدوی

(PDF)

مدیریت نیروی انسانی در روند نو آوری

طاهره میر عمادی

(PDF)

پیش بینی تكنولوژیك ابزاری برای سیاست علمی پویا

نیكو سرخوش

(PDF)

پارك های علمی ، یك ارزیابی انتقادی

هوشنگ امیر احمدی

(PDF)

راهنمای كاربردی پروژه تحقیق و توسعه و روشهای ارزیابی

معصومه جمشیدی

(PDF)

مختصری در باره كلمات علم و دانش، تحقیق و پژوهش و صنعت در ادبیات فارسی

بنفشه حجازی

(PDF)

مكتب های تحقیق و تاریخچه آنها

مكتب های تحقیق و تاریخچه آنها

(PDF)

فرهنگ اسلامی، علم و توسعه

عباس مخبر

(PDF)

نقدی بر مقاله " علم و موانع جذب آن در فرهنگ"

محمد ربانی

(PDF)

مدیریت علم و تكنولوژی در اقتصاد های در حال گذار

طاهره ژیان احمدی

(PDF)

بنای عظیم بزرگراه اطلاعاتی آمریكا

شیوا دخت شیوایی

(PDF)

آیا سیاست علمی در حال ركود قرار دارد؟

شیوا دخت شیوایی

(PDF)

همكاری علمی بین المللی - مورد كانادا

محمد عوادزاده

(PDF)