فصلنامه رهیافت ، شماره 12 (بهار 1375)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

سخنرانی آقای دکتر حبیبی

(PDF)

بررسی چگونگی ایجاد مراكز تحقیقاتی

امیر حسین حاجی ترخانی

(PDF)

علم در خدمت منافع علمی

كمیسیون علوم پایة شورای پژوهشهای علمی كشور

(PDF)

سیاست علمی آمریكا

هوشنگ نایبی

(PDF)

سیاست علم و تكنولوژی

حمید رضا متولی

(PDF)

بررسی بودجه تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشكی ایران در سال 1374

امیر حسین حاجی ترخانی

(PDF)

نقش زن در تحقیقات

فرخ سادات هالك

(PDF)

پاركهای علمی، یك ارزیابی انتقادی (2)

هوشنگ امیر احمدی

(PDF)

سیاست گذاری تكنولوژی در انگلستان

نیكو سرخوش

(PDF)

اولویت های تحقیقاتی با توجه به نیاز های اساسی انسانی

نیكو سرخوش

(PDF)

تحقیقات و تحول بخش انرژی در جمهوری اسلامی

یدالله سبوحی

(PDF)

سیاست گذاری برای توسعه تكنولوژی و اولویت بندی تحقیقات

محسن بهرامی

(PDF)

شاخص ها و معیار ها در انتخاب موضوعات و پروژه های تحقیق و توسعه

نادر قلی قورچیان

(PDF)

بررسی روشهای تعیین اولویت های پژوهشی توسط كمیسیون های شورای پژوهشهای علمی كشور

رضا مكنون

(PDF)