فصلنامه رهیافت ، شماره 13 (پاییز 1375)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

دكتر فاضل لاریجانی

(PDF)

نگاهی به پژوهشگاه صنعت نفت

آذر اخگر

(PDF)

اینده علم در روسیه

اكبر خلیفه ای

(PDF)

پیش به سوی یك استراتژی دموكراتیكی برای علم

نیكو سرخوش

(PDF)

جامعه شناسی در ایران

محمد عبدالهی

(PDF)

فرآیند ها و مدل های طراحی نظام تحقیقات

محمد رضا حمیدی زاده

(PDF)

علم و تكنولوژی در تایوان

حسن احمدوند

(PDF)

اقدامات پیشنهادی برای پیشرفت تحقیق پایه در ژاپن

رحیم جلینی ، حسن محمد رضایی

(PDF)

علم و تكنولوژی در ژاپن

قربانعلی ابراهیمی

(PDF)

توسعه تكنولوژی ملی در مالزی برنامه برای اقدام ملی

كمیتة تكنولوژی نو- كمیسیون صنعت

(PDF)

نظری بر : تكنولوژی های حیاتی آمریكا

نظری بر : تكنولوژی های حیاتی آمریكا

(PDF)

سیر تحول علم و تكنولوژی بعد از جنگ جهانی دوم

فاضل لاریجانی

(PDF)

مدیریت انتقال تكنولوژی با تكیه بر وضعیت ایران

محمد توكل

(PDF)

استراتژی تكنولوژی، مفهوم ، جایگاه و تاكیدات اساسی

سید كمال طبائیان ، محسن بهرامی

(PDF)

برنامه ریزی توسعه تكنولوژِی: شرط اصلی توسعه

طاهره میرعماد

(PDF)