فصلنامه رهیافت ، شماره 14 (زمستان 1375)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

سخنرانی دكتر حسن حبیبی

(PDF)

نگاهی به مركز تحقیقات نیرو

آذر اخگر

(PDF)

تكنولوژی اطلاعات

علیرضا طیب

(PDF)

كلان علم

كلان علم

(PDF)

توازن تحقیقات بین رشد، توسعه و تكامل

دی بهادری نژاد

(PDF)

توزیع اعتبارات پژوهشی بین دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی

مهین شایان

(PDF)

موانع پژوهش علوم اجتماعی در ایران

عبدالعلی لهسائی زاده

(PDF)

علم، تكنولوژی و آموزش

عبدالمهدی ریاضی

(PDF)

برنامه ملی تحقیقات و گزارشهای كمیسیون های شورا

 

(PDF)

نكاهی به برنامه ملی تحقیقات

 

(PDF)

هماهنگی های برنامه توسعه و برنامه ملی تحقیقات

حسن حبیبی

(PDF)

آمار های پایه علوم و تكنولوژی در ایران و بررسی تطبیقی آن با سایر كشور ها

لیدا مرادی

(PDF)

نظام های علمی-تكنولوژیك : نگاه اجمالی به وضعیت جهانی

فاضل لاریجانی

(PDF)

جهان اسلام و جهان علم

پور اعتماد

(PDF)

ایران و جایگاه تحقیق و توسعه

سیروس یگانه

(PDF)

عملكرد و فعالیت های شورا در سال 74

رضا مكنون

(PDF)

زمینه ها و راهكار های تدوین برنامه ملی تحقیقات

حسن حبیبی

(PDF)