فصلنامه رهیافت ، شماره 15 (بهار 1376)

 

دانلود متن کامل فصلنامه

نام مقاله

مولف

(PDF)

سرمقاله

فاضل لاریجانی

(PDF)

ارزشیابی تحقیقات

سید ابوالقاسم امامزاده

(PDF)

ارزیابی بهره وری در مراكز تحقیق و توسعه

علیرضا بوشهری

(PDF)

ابزاری برای ارزیابی مجلات علمی

محمد رضا كلاه چی

(PDF)

وضعیت پژوهش ما چگونه است؟

طاهره ژیان احمدی

(PDF)

اندازه گیری بهره وری مهندسان و مخققان در سازمان ها

مهیار سرحدی

(PDF)

سنجش عملكرد پژوهشگران

طاهره ژیان احمدی

(PDF)

كیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی : نگاهی به تجربه های ملی و بین المللی

عباس بازرگان

(PDF)

خصوصیات یك محیط پژوهشی بارور

فروهر معیری

(PDF)

جامعه شناسی رشته های علمی : دربتره پیدایش و ثبات ساختار رشته ای علم جدید

فریبرز مجیدی

(PDF)

پیشرفت علم و فرهنگ علمی

خلیل هراتی

(PDF)

بیو تكنولوژی و توسعه

نیكو سرخوش

(PDF)

خلاقیت و علم كلان

ناصر موفقیان

(PDF)

انجمن ماكس پلانك : دژ علمی آلمان ها

داریوش باورصاد

(PDF)

پیوند گاه علم و تكنولوژی

شهروز دولت خواه

(PDF)

بازتاب و مقایسه فعالیت های علمی پزشكی دانشگاه های علوم پزشكی و مراكز تحقیقاتی ایران در مطبو عات جهانی

صادق مسرت

(PDF)

تاریخ مصور تكنولوژی اسلامی

ناصر موفقیان

(PDF)

علم و نابخردی

آزیتا قدسی

(PDF)

گزارش برنامه ملی تحقیقات 1376

علی حق طلب

(PDF)