هدف از تأسيس بنياد پيشبرد علم و فنآوري در ايران، همكاري در برنامه‌ريزي و سياستگذاري در راستاي ظرفيت‌سازي و بسترسازي و آينده نگري علمي و مشاركت در ارزيابي براي رشد و تعالي علمي، ارتقاء توليد علم، نوآوري، فنآوري و توسعه علمي كشور و همچنين برقراري ارتباط داخلي و بين‌المللي در راستاي توليد، ترويج، انتشار و انتقال علم و فنآوري به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه مي‌باشد. جمهوري اسلامي ايران به لحاظ نيروي انساني توانمند و امكانات مناسب، از بستر و ظرفيت‌هاي مطلوبي براي رسيدن به قله‌هاي رفيع علم، نوآوري و فنآوري برخوردار مي‌باشد. سياست علمي مطلوب و اعمال مديريت دانش مدار مي‌تواند ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي را در راستاي توليد علم و فنآوري هدايت و بسيج نمايد. يكي از بسترهاي مناسب و مورد نياز كشور، ايجاد بنيادهاي علمي ظرفيت‌ساز غيردولتي در حوزه‌هاي مختلف علم مي‌باشد كه با سهولت بيشتر و عزمي مصمم بتواند در راستاي توسعه علمي كشور گام‌هاي بلند و اساسي بردارد.

به منظور نيل به اهداف مذكور " بنياد پيشبرد علم و فنآوري در ايران " با شخصيت حقوقي مستقل و غيردولتي و بصورت غيرانتفاعي (عام المنفعه) در سال 1386 تشكيل شد.